Skip to content

Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och supplier. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar Medicine books

Case Files: Biochemistry

Review/USMLE/Biochemistry. This booklet provides real-life medical situations for the fundamental sciences and USMLE Step 1. scientific correlations are more and more emphasised within the instructing of easy clinical technological know-how. scholars, accordingly, desire publicity to medical circumstances to move path tests and ace the USMLE Step 1.

First Aid for the Pediatric Boards, Second Edition (First Aid Specialty Boards)

Practice the confirmed First relief formulation for examination luck! "This overview is meant for citizens and pediatric practitioners, however it additionally will be important for scientific scholars on pediatrics rotations. The e-book covers all issues in pediatrics. Genetics, nephrology, and neonatology are coated good, as is gastroenterology.

First Aid for the Match, Fifth Edition (First Aid Series)

Make or holiday suggestion on moving into the residency software of your selection Written by means of clinical scholars who lately accomplished the fit approach First reduction for the fit is a insider's advisor to getting ready for and succeeding within the fit approach. The 5th version includes a new, two-color inside layout, the most recent records and recommendation on matching in each one uniqueness and significant sub-specialty, suggestion on getting ready for the 4th 12 months of scientific tuition, and unique concerns for IMGs and citizens with younger households.

Pulmonary Physiology, Eighth Edition (Lange Physiology Series)

The simplest assessment of pulmonary body structure for the USMLE Step 1 For greater than 3 many years, Pulmonary body structure has supplied clinical scholars and citizens with an effective history within the components of pulmonary body structure crucial for an intensive realizing of medical drugs. Pulmonary body structure, 8e teaches you ways and why the human breathing procedure works--in a mode and presentation that makes it effortless to take in and combine together with your wisdom of alternative physique structures.

Additional info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

61). Detta skulle garantera elevens sedlighet och skydda henne mot demoralisering som kunde ske below arbetet med att vårda fattiga och sjuka. Sjuksköterskan skulle ha kunskap i anatomi och fysiologi, och förstå villkoren för hälsan och hur ett naturligt levnadssätt borde vara inrättat. VÄG E N FRAM T I L L E N E N H ET L I G U TB I L D N I N G att många från sin eg Ett reg tade en di! rådande okay som mer s: Fordrin världsli härtigh de relig uppoffr Medicinal endast up Tidigare t rad sjuksl enhetlig t' som prakl efter den 1 Först å r 1900 betraktas de 212 distriktssjuksköterskor som fanns i Sverige läkare" bi: Skolar som en yrkesgrupp, males sjukhussjuksköterskor räknades fortfarande inte som ett eget yrke. Sjuksköterskor var inte någon homogen grupp (Anders­ genom ol manliga l son 2002). Olika klassintressen delade sjuksköterskorna i olika grupper kall ersat yrket citadel redan när utbildningen av sjuksköterskor startade. Klass gick före kön när det gällde sjuksköterskans professionalisering. De skilda kvinnogruppernas sjuksköterskeutbildning hade inte samma innehåll och var olika långa. Effekterna av olika utbildningar blev tydlig när Svensk sjuksköterske­ förening (SSF) bildades 1910. Syftet med föreningen var att; "väcka och matiserac Det var d tryckte fo sig mella1 underhålla samhörighetskänslan hos de skolade sjuksköterskorna samt att genom anorduandet av diskussioner och föredrag bidraga until sjuksköter­ skornas utveckling och sjuksköterskearbetets framåtskridande" (Bentling 1995, s. 25). I SSF fick enbart sjuksköterskor med en kvalificerad utbildning var få so. deltog i d än yrke d därför at från någon av de större skolorna, exempelvis Röda korset, Sophiahemmets och Sahlgrenskas sjuksköterskeskolor medlemskap. Föreningen fick 1919 igenom att en tvåårig utbildning krävdes för medlemskap, vilket ledde until kor både (Anderss Sjuks fifty two C © FÖ RFATTA RNA O C H S T U D E N T L I T T E R A T U R F Ö R FATT 2 I B A C okay S P E G E LN - EN H I S T O R I S ok ÅT E R B L I C okay att många sjuksköterskor med kortare utbildning blev socialt utestängda från sin egen yrkesförening. Ett regeringsbetänkande från år 1916 (Civildepartementet 1916) celebrity­ tade en diskussion som ledde fram until eventually ett avståndstagande gentemot den rådande kvinnosynen i vården och krav restes på att kvinnan skulle ses som mer självständig, bl. a. ifrågasattes den starka kopplingen until eventually kyrkan: Fordringarna på en god yrkesutbildning och hela det moderna samhällets världsliga service provider hava omdanat sjukvården från en religiös barm­ härtighetsgärning until eventually ett borgerligt yrke, ett kall som icke är förbehållet de religiöst fromma, utan står öppet för alla samvetsgranna, ett ärligt och uppoffrande yrke för hängivna kvinnor. (Civildepartementet 1916, s. 19) Medicinalstyrelsen fastslog 1920 att behörighet until sjuksköterskeyrket endast uppnåddes om guy genomgått en av staten godkänd utbildning. Tidigare utbildningar ersattes av en mer formaliserad statligt kontrolle­ rad sjuksköterskeutbildning som ett resultat av 1916 års betänkande.

Rated 4.57 of 5 – based on 7 votes