Skip to content

Download E-books Polish Verbs & Essentials of Grammar PDF

Sharpen your Polish verb and grammar talents with this all-in-one resource

In addition to delivering crucial ideas relating to verbs and grammar, Polish Verbs & necessities of Grammar additionally contains an index of the five hundred hottest verbs. This booklet features a multitude of examples utilising modern language to provide you a flavor of the language in real-life occasions. every one unit specializes in a unmarried verbal or grammatical inspiration, delivering concise but accomplished explanations.

Show description

Read or Download Polish Verbs & Essentials of Grammar PDF

Best Language Learning books

Schaum's Outline of German Vocabulary, 3ed (Schaum's Outlines)

Tricky try Questions? ignored Lectures? no longer adequate Time? thankfully for you, there is Schaum's Outlines. greater than forty million scholars have relied on Schaum's to aid them reach the school room and on assessments. Schaum's is the foremost to speedier studying and better grades in each topic. each one define provides the entire crucial path details in an easy-to-follow, topic-by-topic layout.

Schaum's Outline of French Vocabulary (Schaum's Outlines)

Tricky try out Questions? ignored Lectures? now not adequate Time? thankfully, there is Schaum's. This all-in-one-package contains greater than 320 workouts with solutions to sharpen your French vocabulary talents. Plus, you might have entry to 70 mins of downloadable audio documents for added practice--it's similar to having your individual digital coach!

Conexiones: Comunicación y cultura (5th Edition) (Myspanishlab)

ALERT: Before you buy, seek advice from your teacher or assessment your direction syllabus to make sure that you select the proper ISBN. a number of types of Pearson's MyLab & getting to know items exist for every name, together with custom-made types for person colleges, and registrations will not be transferable.

Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook: With Exercises and Basic Grammar

3 authentic languages have emerged within the Balkan quarter that used to be previously Yugoslavia: Croatian in Croatia, Serbian in Serbia, and either one of those languages plus Bosnian in Bosnia-Herzegovina. Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook introduces the scholar to all 3. Dialogues and workouts are provided in every one language, proven aspect through aspect for simple comparability; moreover, Serbian is rendered in either its Latin and its Cyrillic spellings.

Additional resources for Polish Verbs & Essentials of Grammar

Show sample text content

Skosztować or zakosztować; (ϩ gen. ) (try nutrients) tear drzeć drę drzesz previous darł darła darli imp. drzyj; pf. podrzeć inform opowiadać -am -asz; pf. opowiedzieć -wiem -wiesz -wiedzą; imp. opowiedz; (ϩ dat. ) (narrate). See say. thank dziękować -kuję -kujesz; pf. podziękować; (ϩ dat. ) imagine myśleć -lę -lisz imp. myśl; pf. pomyśleć throw rzucać -am -asz; pf. rzucić -cę -cisz tie wiązać -żę -żesz; pf. zawiązać or związać translate tłumaczyć -czę -czysz; pf. przetłumaczyć The most crucial Polish Verbs 133 commute podróżować -żuję -żujesz deal with (1) leczyć -czę -czysz; pf. wyleczyć (heal) deal with (2) traktować -tuję -tujesz; pf. potraktować (deal with) deal with (3) częstować -tuję -tujesz; pf. poczęstować; (ϩ acc. /instr. ) (offer) trick oszukiwać -kuję -kujesz; pf. oszukać -am -asz belief ufać -am -asz; pf. zaufać; (ϩ dat. ) attempt (1) próbować -buję -bujesz; pf. spróbować (test, flavor) attempt (2) starać się -am -asz; pf. postarać się; (ϩ inf. ) (attempt) flip, twist skręcać -am -asz; pf. skręcić -cę -cisz flip off wyłączać -am -asz; pf. wyłączyć -czę -czysz (disconnect) activate włączać -am -asz; pf. włączyć -czę -czysz (an equipment) prove okazywać się -zuję -zujesz; pf. okazać się -żę -żesz (appear) occur pojawiać się -am -asz; pf. pojawić się -wię -wisz (appear) comprehend rozumieć -em -esz imp. rozum; pf. zrozumieć undress rozbierać -am -asz; pf. rozebrać rozbiorę rozbierzesz; refl. — się use używać -am -asz; pf. użyć -yję -yjesz; (ϩ gen. ) or korzystać -am -asz; pf. skorzystać; z (ϩ gen. ) (make use of ) stopover at (1) odwiedzać -am -asz; pf. odwiedzić -dzę -dzisz (pay a trip to) stopover at (2) zwiedzać -am -asz; pf. zwiedzić -dzę -dzisz (visit a spot) vow ślubować -buję -bujesz wait czekać -am -asz; pf. poczekać or zaczekać; na (ϩ acc. ) for get up budzić -dzę -dzisz; pf. obudzić or zbudzić; intr. — się stroll chodzić -dzę -dzisz; det. iść identityę idziesz previous szedł szła szli imp. identityź wish chcieć chcę chcesz; pf. zechcieć imp. zechciej hot grzać grzeję grzejesz; pf. zagrzać wash (1) myć myję myjesz; pf. umyć; refl. — się wash (2) prać piorę pierzesz; pf. wyprać (launder) waste (1) marnować -nuję -nujesz; pf. zmarnować (ruin) 134 Polish Verbs & necessities of Grammar waste (2) tracić -cę -cisz; pf. stracić (time, cash) watch oglądać -am -asz; pf. obejrzeć -rzę -rzysz imp. obejrzyj wave machać -am -asz; pf. machnąć -nę -niesz; (ϩ instr. ) wed poślubiać -am -asz; pf. poślubić weigh ważyć -żę -żysz (tr. or intr. ); pf. zważyć (tr. ) win wygrywać -am -asz; pf. wygrać -am -asz wipe off wycierać -am -asz; pf. wytrzeć -trę -trzesz earlier wytarł wytarła wytarli imp. wytrzyj want życzyć -czę -czysz; pf. zażyczyć (ϩ gen. ) ask yourself zastanawiać się -am -asz; pf. zastanowić się -wię -wisz imp. zastanów; nad (ϩ instr. ) at (consider) paintings (1) pracować -cuję -cujesz; pf. popracować (be hired) paintings (2) działać -am -asz (of an equipment) figure out (1) rozwiązywać -zuję -zujesz; pf. rozwiązać -żę -żesz (solve) determine (2) trenować -nuję -nujesz; pf. potrenować (train) fear martwić -wię -wisz; pf.

Rated 4.13 of 5 – based on 44 votes